YARGI.org | Soru Cevap Uygulaması AÇILDI!

ÜYELİK ŞARTI YOK! İSİM VERME ZORUNLULUĞU YOK! ANONİM OLARAK SADECE BİR TIKLA SORUNUZU SORABİLİRSİNİZ.

Vatandaşların, alanında uzman veya konuyla ilgili tecrübesi bulunan kişilere hukuki sorunlarını iletmesi, çözüm araması, yargı çalışanlarının günlük karşılaştıkları mesleki sorunlar hakkında sorularına cevap araması, Bilirkişi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Pedagog, Tercüman, Uzlaştırmacı vs. gibi yardımcı yargı çalışanlarının sorularını iletebilmeleri, avukatların ihtiyaç duydukları konularda meslektaşları ile bilgi alışverişi yapabilmesi için, www.YARGI.org/SOR uygulaması yayında!

Sadece BİR TIKLA sorunuzu sormak için: BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Yetki devredilen kişinin, kendisine devredilen yetkiyi bir başka kişi veya makama devredemeyeceğine dair karar

Bölge İdare Mahkemesi'ne ilişkin karar ilişkin arama ve paylaşma bölümü.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Paşa
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 94
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:46

Yetki devredilen kişinin, kendisine devredilen yetkiyi bir başka kişi veya makama devredemeyeceğine dair karar

Mesaj gönderen Paşa »

Yetki devredilen kişinin, kendisine devredilen yetkiyi bir başka kişi veya makama devredemeyeceğine dair İzmir Bölge İdare Mahkemesinin kararları aşağıdaki gibidir;

T.C
İZMİR
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Esas No : 2012/490
Karar No : 2012/1336
İTİRAZ EDEN ( DAVALI ) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF ( DAVACI ) :
VEKİLİ :
İSTEMİN ÖZETİ :SGK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü bünyesinde
hemşire olarak görev yapan davacının Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü emrine
görevlendirilmesine ilişkin 02.08.2010 gün ve 525 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle
mahrum kaldığı parasal hakların tazmini istemiyle açılan davada; Olayda, davacının
görevlendirme işleminin İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü "il müdür yardımcısı"
tarafından tesis edildiği, davalı idarenin savunması eki belgeler arasında davacının
görevlendirilmesine ilişkin olarak "İl Müdür Yardımcısı" tarafından tesis edilmiş olan ve bu
işleme dayanak oluşturan bir "başkanlık" onayına yer verilmediğinin görüldüğü, bu durumda,
davacının ancak atamaya yetkili davalı kurumun "başkanı" tarafından atama yetkisinin bir
sonucu olarak görevlendirilebilmesi olanaklı iken, yetkisiz İzmir İl Müdür Yardımcısı
tarafından tesis edildiği görülen işlemde, yetkiaşımı nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı
gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal ederek, davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı
parasal hakların idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine karar veren İzmir 2. İdare
Mahkemesi'nin 29.07.2011 tarih ve E:2010/1452, K:2011/1074 sayılı kararının hukuka aykırı
olduğu, yetki devri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına ait görevlendirme yetkisinin İl
Müdürüne, İl Müdürünce de İl Müdür yardımcısına devredildiği belirtilerek bozulması
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Cevap verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık, SGK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev
yapan davacının Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü emrine görevlendirilmesine
ilişkin 02.08.2010 gün ve 525 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal
haklarının tazmini istemine ilişkin bulunmaktadır.
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 29. maddesinde, " ...Başkan, Başkan
Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Aktüerya
ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinin ataması müşterek kararnameyle,
genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire başkanları, İnsan
Kaynakları Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı
ve Sosyal Güvenlik İl Müdürleri Başkanının önerisi üzerine Yönetim
T.C
İZMİR
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Esas No : 2012/490
Karar No : 2012/1336
Kurulu tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan tarafından yapılır...'',
"Yöneticilerin sorumlulukları ve Yetki Devri" başlıklı 38. maddesinde, "...kurumda her
kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir
kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. " hükümlerine
yer verilmiştir.
5502 sayılı yasanın 29. maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
memurlarının " Başkan" tarafından atanacağı kurala bağlanmış olduğundan, bir atama biçimi
olan görevlendirmenin de yönetim hukukunun yetki ve yöntemde koşutluk ilkelerinin bir
gereği olarak "başkan" tarafından yapılabileceği, yine 5502 sayılı yasanın 38. maddesinde
düzenlenen " ...kurumda her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı
olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla
ilgililere duyrulur " hükmü uyarınca da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanının bu yetkisini
astına devredebileceği tabiidir.
Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan ve 27.10.2009
tarihinde yürülüğe konulan, 27.10.2009 tarih ve 14063854 sayılı imza yetkileri Yönergesinin
3. maddesinde, Birim amiri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatındaki ana
hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin amirleri, taşra teşkilatında ise Sosyal
Güvenlik İl Müdürleri olarak tanımlanarak, 9. maddesinin (d) bendi ile de birim içi
görevlendirmelerde, birim amiri ( taşra teşkilatında il müdürünü ifade eden ) yetkili
kılınmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, S.G.K. İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü bünyesinde
hemşire olarak görev yapan davacının 02.08.2010 tarih ve 525 sayılı İl Müdür yardımcısı
onayıyla, 03.08.2010 tarihinden itibaren bir yıl süre ile Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi
Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği gibi, İdari kararların herhangi bir organ, makam veya kamu görevlisi
tarafından değil, Anayasa ve Kanunların yetkili kıldığı organ, makam ve kamu görevlileri
tarafından alınması gerekmektedir. İdari işlemlerin yetki unsuru olarak adlandırılan karar alma
yetkisi, Anayasa ve kanunların idareye bıraktığı alanlarda alınacak idari kararların veya
yapılacak işlemlerin hangi idari makam ve organlarca yapılabileceğini veya alınabileceğini
ifade etmektedir. Belli bir idari makama verilmiş bulunan idari karar alma yetkisinin yalnızca
o makam tarafından kullanılması kural olmakla birlikte, kanunda açıkça öngörülen hallerde
yetki devrinin mümkün olduğu içtihatlarda ve doktrinde kabul edilmektedir. Bu haliyle, idare
hukukunda mevcut olan '' yetki devri '' müessesinde, yetkiyi devreden makam bu yetkisinden,
yetkiyi devrettiği makam lehine sıyrılmakta, karar alma yetkisi yetkiyi devreden makamdan
ayrılmakta ve kendisine yetki devredilen makama geçmekte, başka bir ifadeyle, yetkiyi
devralan , devredenden bağımsız olarak bu yetkiyi kullanabilmekte olup, yetkiyi devralanın,
devraldığı bu yetkiyi bir başka kişi veya makama devretme olanağı bulunmamaktadır.
Buna göre, bir atama biçimi olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına ait olan
"görevlendirme" yetkisinin 27.10.2009 tarih ve14063854 sayılı imza yetkileri yönergesi ile
birim amirine ( taşra teşkilatında İl Müdürünü ifade eder) devredilmiş olması nedeniyle, bu
yetkinin İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürünce kullanılması gerekmekte olup, yetkisiz İl
Müdür yardımcısı tarafından tesis edildiği görülen, davacının 1 yıl süreyle Narlıdere
Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünde görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde yetki
yönünden hukuka uygunluk görülmemiştir.
T.C
İZMİR
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Esas No : 2012/490
Karar No : 2012/1336
Açıklanan nedenlerle davalı idare itirazının REDDİNE, dava konusu işleme ilişkin
iptal gerekçesinin yukarıda belirtilen gerekçe ile değiştirilerek ONANMASINA, yargılama
giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan posta ücretinin istemi halinde
itiraz edene geri verilmesine, 15 gün içinde Mahkememizden karar düzeltme yolu açık olmak
üzere, 15.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Esas No : 2012/490
Karar No : 2012/1336
Açıklanan nedenlerle davalı idare itirazının REDDİNE, dava konusu işleme ilişkin
iptal gerekçesinin yukarıda belirtilen gerekçe ile değiştirilerek ONANMASINA, yargılama
giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan posta ücretinin istemi halinde
itiraz edene geri verilmesine, 15 gün içinde Mahkememizden karar düzeltme yolu açık olmak
üzere, 15.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kararın orijinal metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.izmirbim.adalet.gov.tr/belge ... 12-490.pdf

Cevapla

“BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLLARI” sayfasına dön